Onderzoek

Projecten

Lees meer over de (lopende) projecten binnen het Speech Lab Groningen.

Methodologie

Lees meer over de akoestische en articulografische methodes die we gebruiken.

Projecten

Er zijn verscheidene lopende projecten binnen ons lab. Zie hieronder.

Een groot aantal Parkinsonpatiënten hebben moeite met het articuleren van spraak. De spraak van deze patiënten wordt vaak als onduidelijk ervaren, wat een dramatisch effect kan hebben op de kwaliteit van het dagelijks leven. Tot de dag van vandaag is het onduidelijk hoe de systemen werken die articulatieproblematiek veroorzaken. Ons project probeert daarom dit probleem te belichten door articulatiepatronen van patiënten te analyseren. Met behulp van elektromagnetische articulografie kunnen deze patronen worden bijgehouden en opgenomen. De analyse richt zich op de coördinatie en het tijdverloop van de spraakaansturing om te onderzoeken in welke mate deze kenmerken verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van de spraakproductie van patiënten.

Dit project is een promotieonderzoek onder leiding van prof. dr. Martijn Wieling, dr. Roel Jonkers, dr. Michael Proctor, en prof. dr. Ben Maassen. Het wordt gefinancierd door de Rijksuniversiteit Groningen en Macquarie University.

Contact: Jidde Jacobi (j.jacobi@rug.nl)

Met de toenemende vergrijzing van de wereldpopulatie komen leeftijdgerelateerde ziektes, zoals de ziekte van Parkinson (PD), vaker voor. De spraak is ook aangedaan ten gevolge van PD. Gegeven hoe belangrijk het is om effectief te communiceren is het het doel van dit project om te onderzoeken welke aspecten van spraak – planning of controlemechanismes – het meest aangedaan zijn bij PD. Verder, hetgeen minstens zo belangrijk is, onderzoeken we niet alleen de geproduceerde spraak, maar ook de onderliggende bewegingspatronen van de articulatoren. Een ander doel van dit onderzoek is om te bepalen of er PD-specifieke patronen in onze resultaten zijn die kunnen helpen om betere diagonostiek en spraaktherapieën te ontwikkelen.

Dit onderzoek is een promotieonderzoek onder leiding van prof. dr. Martijn Wieling, dr. Roel Jonkers, en dr. Aude Noiray (Universiteit van Potsdam). Het wordt gefinancierd door het NWO en wordt uitgevoerd binnen het Centrum Taal en Cognitie (Center for Language and Cognition) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Contact: t.rebernik@rug.nl

Dit onderzoek gebruikt gegevensgestuurde methodes om te onderzoeken hoe uitspraak variaties in de provincie Groningen en het Nedersaksische taalgebied geografisch is verdeeld, en hoe het in de loop van de tijd is veranderd. Verder ontwikkelen we technieken die automatisch bepalen hoe vergelijkbaar iemands uitspraak is met een specifieke regionale uitspraak. Tenslotte onderzoeken we hoe het spreken van een dialect de cognitie beïnvloedt.

Dit project is een promotieproject onder leiding van prof. dr. Martijn Wieling. Het wordt gefinancierd door het Centrum Groninger Taal en Cultuur, de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, en het Centrum Digitale Geesteswetenschappen (Digital Humanities) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Contact: m.bartelds@rug.nl

Dialecten in Nederland lijken steeds meer op het Standaardnederlands. Wij onderzoeken de veranderende spraakpatronen van dialecten in het noorden van Nederland op een geaggregeerd niveau. We kunnen deze patronen onderzoeken door bestaande fonetische getranscribeerde datasets (uitgebreid met nieuwe verzamelde data met een mobiel laboratorium) te combineren met geavanceerde statistische modellen. De data die we gebruiken voor dit project zijn zo opgezet dat we kunnen kwantificeren hoe de gangbare (zogeheten apparent-time en real-time) benaderingen in het onderzoeksveld zich tot elkaar verhouden. We houden in onze analyses rekening met sociolinguïstische variatie, zodat onze dialectometrische resultaten zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk zijn. Hierbij houden we rekening met een groot aantal factoren, zoals individuele verandering, sprekerattitudes richting bepaalde taalvarianten, maar ook het veranderende taalbeleid in Nederland.
 
Contact: raoul.buurke@rug.nl
 
Een chirurgische behandeling van mondholte kanker brengt chronische anatomische veranderingen teweeg. De huidige spraak-motor-programma’s zullen dus niet meer de gewenste klanken produceren, wat betekent dat compensatiestrategieën gevormd moeten worden. Echter, over hoe en in hoeverre patiënten deze strategieën vormen is weinig bekend. We zullen de compensatiestrategieën meten met elektromagnetische articulografie en het akoestische spraak signaal. We zullen ook meten in hoeverre patiënten gebruik maken van auditieve en sensorische informatie voor het updaten van hun motorprogramma’s. Op deze manier kan worden onderzocht of één van deze soorten informatie beter het succes van de compensatiestrategieën kan voorspellen. Dit project wordt begeleid door prof. dr. Martijn Wieling en dr. Max Witjes (UMCG)
 
Contact: t.b.tienkamp@rug.nl

In dit project proberen we te onderzoeken hoe het visualiseren van tongbewegingen met behulp van echografie ingezet kan worden voor het verbeteren van iemands spraak bij het leren van een tweede taal (L2). Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Rijksuniversiteit Groningen en De Jonge Akademie.

Contact: l.m.de.jong@rug.nl

De ziekte van Duchenne, of spierdystrofie van Duchenne (DMD), is een aangeboren spierziekte die jongens treft en veroorzaakt wordt door een tekort aan dystrofine (een eiwit dat spierschade voorkomt tijdens het bewegen). Kinderen met DMD hebben last van een progressieve spierafbraak en worden afhankelijk van een rolstoel voordat ze twaalf worden. Duchenne-patiënten hebben verder ook een vertraagde spraakontwikkeling. De achterliggende reden hiervoor is niet helemaal duidelijk. Dit onderzoek probeert daarom te onderzoeken of de spraak(articulatie) van jonge kinderen met DMD verschilt van niet-klinische kinderen. Meer informatie over het effect van leeftijd op spraakontwikkeling kan helpen om de ziekte sneller te identificeren en te diagnosticeren en ook om therapie voor oudere Duchenne-patiënten te verbeteren. Dit onderzoek gebruikt tong-echografie (UTI), waarmee de tongbewegingen kunnen worden gevolgd tijdens de spraak en vervolgens kunnen worden geanalyseerd.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door De Jonge Akademie. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met Annemieke Artsma-Rus, Aude Noiray, Erik Niks, en Jos Henriksen.

Methodologie

We onderzoeken spraakproductie met zowel akoestische als articulatorische methoden, waaronder elektromagnetische articulografie (EMA) en tong-echografie (UTI).

Demonstrating tongue movements for the Dutch astronaut André Kuipers at Zpannend Zernike.